خودشناسی

خودشناسی عبارتی ساده برای مجموعه ای پیچیده ای از اطلاعات است .مربوط به آگاهی نسبت به خویشتن در سطوحی متفاوت: بدن و عکس العمل های فیزیکی ما، احساسات، ترجیحات و نیت ها، اهداف و ارزش ها و آگاهی ما از تاثیری که بر دیگران می گذاریم . هرچه خودشناسی ما بیشتر می شود آسان تر … ادامه خواندن خودشناسی