هدف از ایجاد این سایت، ترویج راهکارهای ساده و کاربردی جهت بهبود روابط در محیط خانواده و اجتماع و در ابعاد فردی ساختن شخصیتی سالم، با اعتماد به نفس، تاثیرگذار و دارای شایستگی یک زندگی ایده آل میباشد. آموزشها با تدریس دکتر لیلا امیری نسب مطابق با استاندارد انجمن بین المللی TA می باشد. .