اعتماد به دیگران- مجموعه داستان تو (12)

/
روزی در یکی از کلاسهای آموزشی عزت نفس که نظریه (من خوبم تو خ…

حال خوب و بهزیستی از طریق شناخت خود چگونه امکان پذیر است ؟ – پادکست (9)

/
(فایل صوتی -مدت زمان 28 دقیقه) دانلود   در این پادکست به مراحل خودشناس…

بی فرهنگ چندش آور- مجموعه داستان تو (11)

/
از طرز غذا خوردن او سرمیز غذا چندشم شد، از ملچ و ملوچ کردن و قا…

نفرت و بخشش- مجموعه داستان تو (10)

/
نفرت عجیبی از مادرش داشت و بارها تکرار کرد نمی توانم او را ببخشم، وقت…

فرزند باادب – مجموعه داستان تو (9)

/
با آب و تاب از کتابهای تعلیم و تربیت فرزند که تازه خریده بود برا…

من نمی تونم ارتباط خوب و عمیقی با دیگران برقرار کنم، چه کار کنم ؟ – پادکست (8)

/
(فایل صوتی -مدت زمان 25 دقیقه) دانلود این پادکست در پاسخ به سئوال یکی …