مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

نمایشنامه زندگی – مجموعه داستان تو

زنی پنجاه ساله به  نظر می رسید با خطوط عمیق چروک روی پیشانی اش، قدری برایش روی صندلی کنارم در مترو جا باز کردم، کمی که جایش روی صندلی باز شد گفت راستی فلان فیلم را دیده ای ، گفتم نه ! موضوعش چیست ؟ با آب و تاب از صحنه های غمگین و پایان […]

مردک بی ادب – مجموعه داستان تو

با اینکه ادعا می کرد از حرفهای توهین آمیز آن مردک بی ادب، عصبانی نیست ولی بارها تکرار کرد که مدت یک هفته است به این فکر می کنم که چطور بعضی ها، عقده ها و حقارت های درونی خود را بر روی دیگران فرافکنی می کنند و چگونه آدمها می توانند تا این حد، […]

نمایشنامه زندگی – مجموعه داستان تو

زنی پنجاه ساله به  نظر می رسید با خطوط عمیق چروک روی پیشانی اش، قدری برایش روی صندلی کنارم در مترو جا باز کردم، کمی که جایش روی صندلی باز شد گفت راستی فلان فیلم را دیده ای ، گفتم نه ! موضوعش چیست ؟ با آب و تاب از صحنه های غمگین و پایان […]

مردک بی ادب – مجموعه داستان تو

با اینکه ادعا می کرد از حرفهای توهین آمیز آن مردک بی ادب، عصبانی نیست ولی بارها تکرار کرد که مدت یک هفته است به این فکر می کنم که چطور بعضی ها، عقده ها و حقارت های درونی خود را بر روی دیگران فرافکنی می کنند و چگونه آدمها می توانند تا این حد، […]