مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

تغییر زندگی – مجموعه داستان تو (28)

از فقر و تنگدستی و شرایط مالی خود گله و شکایت داشت ، با ناامیدی گفت زندگی در شهرستان کوچک ، نبود شغل خوب و وضعیت حقوقی نابسامان مرا آزار می دهد.و متاسفانه دخل و خرجم کفاف تامین معاش خانواده را نمی دهد و این اوضاع شغلی و درآمد ناکافی زندگی عاظفی مرا نیز تحت […]

نیمه تاریک وجود – مجموعه داستان تو (27)

از همسرش به خاطر نوع رفتارش ناراضی بود، با اعتراض شدید گفت من کارآفرینی بزرگ و یکی از مقام های سیاسی کشور هستم، همسرم باید وقار خاصی داشته باشد ،اما او بی پرواست و در جمع هایی که حاضر می شویم سبک رفتار می کند.   از او پرسیدم آیا قبلا هم چنین بوده است […]

تغییر زندگی – مجموعه داستان تو (28)

از فقر و تنگدستی و شرایط مالی خود گله و شکایت داشت ، با ناامیدی گفت زندگی در شهرستان کوچک ، نبود شغل خوب و وضعیت حقوقی نابسامان مرا آزار می دهد.و متاسفانه دخل و خرجم کفاف تامین معاش خانواده را نمی دهد و این اوضاع شغلی و درآمد ناکافی زندگی عاظفی مرا نیز تحت […]

نیمه تاریک وجود – مجموعه داستان تو (27)

از همسرش به خاطر نوع رفتارش ناراضی بود، با اعتراض شدید گفت من کارآفرینی بزرگ و یکی از مقام های سیاسی کشور هستم، همسرم باید وقار خاصی داشته باشد ،اما او بی پرواست و در جمع هایی که حاضر می شویم سبک رفتار می کند.   از او پرسیدم آیا قبلا هم چنین بوده است […]