مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

چرخه افکار، رفتار، احساس، چگونه تقدیر شما را رقم می زند؟

به این سئوال فکر کنید : آیا این ایده را باور دارید که طرز فکرتان روی زندگیتان تاثیر مستقیم دارد و افکار شما واقعیت زندگی شما را می سازد؟ خیلی از افراد به صورت نمادین این موضوع را باور دارند ولیکن به راحتی اجازه می دهند افکار منفی در ذهنشان ورود نمایند و ذهن آنها […]

چگونه ذهن ناخودآگاه خود را در راستای رسیدن به اهدافمان تغییر دهیم ؟

همانطور که می دانید نیروی بیکران شفابخش برای تغییر، در اعماق ذهن ناخودآگاه همه ما گنجانده شده است ولی احساسات و عواطف منفی مثل خشم، نفرت، ترس و اضطراب که مربوط به باورها و الگوهای پیش نویس زندگی می باشد اجازه دستیابی به این نیروی بیکران را نمی دهد و علی رغم اینکه همه افراد […]

چرخه افکار، رفتار، احساس، چگونه تقدیر شما را رقم می زند؟

به این سئوال فکر کنید : آیا این ایده را باور دارید که طرز فکرتان روی زندگیتان تاثیر مستقیم دارد و افکار شما واقعیت زندگی شما را می سازد؟ خیلی از افراد به صورت نمادین این موضوع را باور دارند ولیکن به راحتی اجازه می دهند افکار منفی در ذهنشان ورود نمایند و ذهن آنها […]

چگونه ذهن ناخودآگاه خود را در راستای رسیدن به اهدافمان تغییر دهیم ؟

همانطور که می دانید نیروی بیکران شفابخش برای تغییر، در اعماق ذهن ناخودآگاه همه ما گنجانده شده است ولی احساسات و عواطف منفی مثل خشم، نفرت، ترس و اضطراب که مربوط به باورها و الگوهای پیش نویس زندگی می باشد اجازه دستیابی به این نیروی بیکران را نمی دهد و علی رغم اینکه همه افراد […]